องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonkhuan.go.th


สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกหนองเขื่อน บ้านเขื่อน หมู่ที่ ๒,๑๐

    รายละเอียดข่าว

รายละเอียดทั้งหมดตามไฟล์ที่แนบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกหนองเขื่อน บ้านเขื่อน หมู่ที่ ๒,๑๐ …………………………………………………………… ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มีความประสงค์ จะสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกหนองเขื่อน บ้านเขื่อน หมู่ที่ ๒,๑๐ ปริมาณดินขุด ๕๕,๑๑๐.๕๖ ลบ.ม. ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ราคากลางงานก่อสร้างกำหนดไว้ ๑,๙๐๐,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน-) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันใน วงเงินไม่น้อยกว่า ๙๕๐,๐๐๐.-บาท ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อไว้แล้ว ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ “องค์การ บริหารส่วนตำบลเขื่อน” ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้ ๕. ผู้ที่มีอาชีพขายวัสดุดังกล่าวต้องลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐของกรมบัญชีกลาง และสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ขอซื้อเอกสารรูปแบบรายการโครงการสอบราคาซื้อดังกล่าว หากยังไม่ได้ลงทะเบียนองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายเอกสารรูปแบบรายการให้ (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๑.๔/ว ๒๑๕ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕) กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน และกำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ชั้น ๒) ที่ว่าการอำเภอโกสุมพิสัย ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม /. กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง............ -๒- กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง โครงการขุดลอกหนองเขื่อน บ้านเขื่อน หมู่ที่ ๒,๑๐ ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น ถึง ๑๑.๐๐ น. และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ ตังแต่เวลา ๑๑.๐๐ น.. เป็นต้นไป กำหนดพิจารณาผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็น ต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ชั้น ๒) ที่ว่าการอำเภอโกสุมพิสัย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๑,๕๐๐.-บาท(-หนึ่งพันห้าร้อยบาท ถ้วน-) ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน ระหว่างวันที่ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๙๙-๔๕๖๗ ต่อ ๑๒ ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th และที่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนwww.tambonkhuan.go.th ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (นายประเชิญ พวงมะลัย) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 18 มี.ค. 2556